Người dân nông thôn hạnh phúc gấp 8 lần dân thành thị

Người dân nông thôn hạnh phúc gấp 8 lần dân thành thị

Những người sống ở khu vực nông thôn hạnh phúc hơn người dân thành thị, một nghiên cứu mới đã chỉ ra.