Các con đường cư trú vĩnh viễn cho những người có thị thực Temporary Skill Shortage (Short-term stream) và Temporary Work (Skilled)

Các con đường cư trú vĩnh viễn cho những người có thị thực Temporary Skill Shortage (Short-term stream) và Temporary Work (Skilled)

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, sẽ có những thay đổi để cải thiện khả năng lên thường trú nhân cho những người lao động nhập cư có tay nghề cao đã chọn ở lại Úc trong thời kỳ đại dịch.

Những thỏa thuận này mở rộng đối với những người có thị thực Temporary Skill Shortage (TSS) subclass 482 (Short-term stream) và Temporary Work (Skilled) subclass 457

Những người có thị thực Temporary Skill Shortage (TSS) subclass 482

Những người có thị thực Temporary Skill Shortage (TSS) subclass 482 trong dòng ngắn hạn sẽ có thể nộp đơn xin thường trú thông qua dòng chuyển tiếp tạm trú (TRT) của visa phân loại 186 của Chương trình đề cử nhà tuyển dụng (ENS).

Để đủ điều kiện, người có thị thực TSS phải:

  • đã ở Úc ít nhất một năm từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021

  • đáp ứng tất cả các yêu cầu đề cử và thị thực khác đối với dòng TRT của thị thực ENS.

  • Lộ trình này sẽ có sẵn trong hai năm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Những thỏa thuận này cũng áp dụng cho những người có thị thực Temporary Work (Skilled) subclass 457 có nghề nghiệp trong Danh sách Nghề nghiệp Có tay nghề ngắn hạn (STSOL). Điều này sẽ cho phép những người có thị thực phụ loại 457 đủ điều kiện đăng ký luồng TRT của ENS mà không cần xin thị thực TSS trước.

Các thỏa thuận chuyển tiếp dành cho những người có thị thực phân loại 457 đang tìm kiếm con đường cư trú lâu dài thông qua luồng TRT của ENS có hiệu lực khi thị thực phân loại 457 được thay thế bằng thị thực TSS. Các thỏa thuận chuyển tiếp này sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 3 năm 2022 nhưng sẽ tiếp tục có hiệu lực, sẽ được xem xét trong vòng hai năm.

Những người có thị thực Temporary Work (Skilled) subclass 457 kế thừa không còn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi

Những người có thị thực phụ hạng 457 kế thừa đủ điều kiện sẽ có thể được miễn tuổi khi nộp đơn thông qua quy trình Temporary Residence Transition (TRT) của thị thựcEmployer Nomination Scheme (ENS) subclass 186.

Để đủ điều kiện được miễn tuổi, những người có thị thực di sản loại 457 phải:

  • đã có thị thực loại 457 vào hoặc sau ngày 18 tháng 4 năm 2017

  • đã ở Úc từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 trong ít nhất một năm

  • đáp ứng tất cả các yêu cầu đề cử và thị thực khác đối với dòng TRT của thị thực ENS.

Việc miễn tuổi sẽ có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Những người có thị thực Temporary Skill Shortage (TSS) subclass 482 (Short-term stream) không thể nộp đơn xin thị thực TSS tiếp theo ở Úc

Những người có thị thực TSS cũ đủ điều kiện, những người đã làm việc ở Úc trong đại dịch COVID-19, cũng sẽ có thể nộp đơn xin thị thực TSS dòng ngắn hạn thứ ba khi ở Úc. Điều này sẽ hỗ trợ các ứng viên tiềm năng ở lại Úc và đáp ứng các yêu cầu đề cử cho thị thực ENS theo dòng TRT.

Để đủ điều kiện, ứng viên phải:

  • đã có không quá hai thị thực TSS dòng ngắn hạn

  • đã ở Úc từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 trong ít nhất một năm trong khi có thị thực TSS (Dòng ngắn hạn)

  • đáp ứng tất cả các yêu cầu đề cử và thị thực khác đối với thị thực TSS (Dòng ngắn hạn).

Để nộp đơn xin thị thực TSS, người nộp đơn phải có thị thực cơ bản hoặc thị thực bắc cầu (A, B hoặc C) tại thời điểm nộp đơn.

Thị thực TSS thứ ba sẽ có thời hạn một năm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Phuong Dang - Báo Úc/Sydney
Link nguồn: https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=884
Trung tâm kiểm dịch Victoria có thể được sử dụng để làm nơi cư trú cho những người tị nạn Ukraine

Trung tâm kiểm dịch Victoria có thể được sử dụng để làm nơi cư trú cho những người tị nạn Ukraine

Victoria đang có kế hoạch mở cửa tại trung tâm cách ly của họ ở Mickleham cho những người tị nạn Ukraine do chiến tranh tàn phá.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất