Home  » 
Giải trí  » 

fd

Lời kêu gọi dành cho những giáo viên 'được trả lương cao nhất' ở Úc

Lời kêu gọi dành cho những giáo viên 'được trả lương cao nhất' ở Úc

Thủ hiến NSW Chris Minns đã kêu gọi cơ quan công đoàn giáo viên trường công quay lại bàn đàm phán, với một thỏa thuận trả lương được đề xuất nhằm đưa giáo viên NSW vào nghề được trả lương cao nhất ở Úc.