Home  » 
Việt Nam  » 
Phát hiện quan trọng về Covid-19 có thể cứu hàng trăm nghìn sinh mạng

Phát hiện quan trọng về Covid-19 có thể cứu hàng trăm nghìn sinh mạng

Phát hiện mới về Covid-19 được rút ra sau quá trình phân tích mẫu máu của hàng trăm người.