Home  » 
Vẫn chưa có kế hoạch cho ngày tựu trường ở Queensland

Vẫn chưa có kế hoạch cho ngày tựu trường ở Queensland

Học sinh Queensland sẽ trở lại trường học trong vòng hai tuần tới, nhưng chính quyền bang vẫn chưa đưa ra kế hoạch quản lý COVID-19, khiến phụ huynh và giáo viên đặt ra nhiều câu hỏi về cách xử lý virus trong các lớp học.