Home  » 
Visa nông nghiệp mới sẽ được áp dụng

Visa nông nghiệp mới sẽ được áp dụng

Công nhân nông trại nhập cư có thể sớm được đưa đến Úc theo thị thực nông nghiệp chuyên dụng với loại mới sẽ được thành lập vào tháng tới