Xuất hiện tình tiết bất ngờ mới có thể đảo ngược chiến thắng của ông Biden?

Xuất hiện tình tiết bất ngờ mới có thể đảo ngược chiến thắng của ông Biden?

Những thách thức mới này có thể gây nghi ngờ về kết quả ở các bang chiến trường quan trọng, bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.